CENA I KOMERCIJALNI USLOVI

Kriterijumi za dodelu ugovora

MODEL UGOVORA

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM

OBRAZAC TROSKOVA PRIPREME PONUDE

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opsti deo – podaci o predmetu nabavke

SREDSTVO OBEZBEDJENJA

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu

 

Odluka o dodeli ugovora