Cena i komercijalni uslovi ponude

ELEMENTI O KOJIMA SE NE PREGOVARA

ELEMENTI UGOVORA O KOJIMA CE SE PREGOVARATI

Model ugovora

Obrazac strukture cene sa uputstvom

OBRAZAC TROSKOVA PRIPREME PONUDE

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

OPSTI PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

Tehnicke specifikacije

Uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu

Odluka o dodeli ugovoraa