Javni poziv

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

CENA I KOMERCIJALNI USLOVI PONUDE

MODEL UGOVORA

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM

OBRAZAC TROSKOVA PRIPREME PONUDE

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Odluka o dodeli ugovora (13)